ЕТ  Никгнайс-Николай Славов

на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:  Изграждане на кариера за добив на гнайсив находище Куза, землището на с.Кобилино, общ.Ивайловград

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 14.06.2024 г. от 10.00 часа в стая 307 при Общинска администрация.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се в периода от 29.04.2024 г. до 29.05.2024 г. всеки работен ден :

 от 8.00 – 12.00 часа и от 13.00 – 17.00 часа в Дирекция „УТЕС, при Общинска администрация стая 305.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Хасково и Община Ивайловград, на адреса на възложителя, на срещата за обществено обсъждане, както и на следния e-mailадресoba_ivaylobgrad@abv.bg