На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и Заповед № 119/12.03.2024г. на Кмета на Община Ивайловград

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ в Община Ивайловград

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • длъжност, звено, административна структура:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Община Ивайловград

 • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

 • изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

 • предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;

специалност „Архитектура“

  • професионален опит:

3 години

Длъжността се заема по трудово правоотношение и кандидатите трябва:

– да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

– да притежават диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект” и образователно-квалификационна степен „магистър“;

– да имат придобита пълна проектантска правоспособност и са вписани в регистъра на проектантите, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП);

– да са дееспособни лица;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

– да не са поставени под запрещение.

Начин за провеждане на конкурса

 1. Допускане по документи
 2. Писмен изпит – решаване на тест
 3. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изискванията за заемането на длъжността.

Необходими документи за участие:

1. Заявление за участие в конкурса – образец;

2. Копие от документ за самоличност;

  3. Копие от диплома за завършено висше образование и удостоверение за проектантска правоспособност, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

4. Копие от документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

5. Копие от документите, удостоверяващи  професионалния опит (трудова, осигурителна, служебна книжка), заверени за вярност с оригинала от кандидата;

  6. Автобиография;

  7. Медицинско свидетелство;

8. Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец.

При подаването на документите на всеки кандидат да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Място и срок за подаване на документи

 • област, община, населено място:

обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград

 • адрес:

гр. Ивайловград, ул. „България” № 49

 • административно звено:

Дирекция „Административно, правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

 • лице за контакт:

Петя Георгиева

тел.: 03661/6090;6528

 • срок за подаване на документите:

30 /тридесет/ дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул.”България” № 49, ет. 2, стая 205, при главен специалист “Човешки ресурси”, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа.

Документите може да се подадат по електронен път на адрес oba_ivaylovgrad@abv.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Минимален размер на основната заплата:

• От 933 лв. до 2200 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението/.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул. ”България” № 49, както и на интернет страницата на община Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

dekДеларация по чл. 107А от КТ

Заявление

Заповед за прекратяване на конкурс