На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №190/15.04.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Кабелна линия СН 20 kV от БКТП „Енерго“ в УПИ III, кв. 52 до ТП „Градина“ в кв. 41 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград