На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №219/13.05.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да  се  изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Кабелна линия НН за захранване на фотоволтаична централа Ермитаж 3“ в  УПИ ХХII, кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград, Община Ивайловград“ .