На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №386 от 12.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на „ПУП-ПЗ /изменение на план за застрояване / на УПИ VI  за фотоволтаична централа и ТП”  и  изработения  проект на електрическа план схема по чл.108 от ЗУТ в кв.124 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.