Община Ивайловград на основание чл. 128, ал.1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  съобщава, че е изработен проект за  подробен  устройствен  план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Довеждащ водопровод до Антична вила Армира“, община Ивайловград за поземлени имоти с номера 32024.37.711, 32024.37.503, 32024.141.556, 32024.53.588, 32024.53.29, до границата на ПИ 32024.53.678 по Кадастралната карта на землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал. 1  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация гр. Ивайловград.

 

От общинска администрация

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН част I

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН част II