На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се промени уличната регулация от О.Т. 62 до О.Т 23  и се образуват нови осови точки 62а и 23а покрай поземлен имот 93 и поземлен имот 94  от квартал 9  по ПУП на с. Плевун,  ЕКАТТЕ 55748, общ. Ивайловград, по изградената улица.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

     Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.  

 

От общинска администрация

 

Проект