О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР /подробния устройствен план – план за регулация/ на улица „Трета” от о.т. 101 до о.т. 29, създаване на нова улица свързваща ул. „Трета” о.т. 104 по съществуващите на място                                                                промяна на дворищната регулация на квартали 10 и 14 и образуване на нов квартал 10в, ПУП на с. Кондово, ЕКАТТЕ 38248, Община Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.                    

Обявление за изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР – с. Кондово