На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №378 от 07.09.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на „ПУП-ИПРЗ /подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване/ на дворищната регулация между УПИ ХХХ-439-отреден за бензиностанция, игрална зала за хазартни игри, магазин, хотел, кафе –бар и офис  и УПИ  ІХ – отреден за парк и ресторант градина от кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград”.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.