О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП- и ПРЗ / изменение на план за регулация и застрояване/,като УПИ I,УПИ II и УПИ III се обединят в нов УПИ I за фотоволтаична централа и ТП и е изработен проект на електрическа план схема по чл.108 от ЗУТ,в кв.122 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград.
​Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

От общинска администрация

 

Приложение