На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ИПРЗ /подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване/ на дворищната регулация между УПИ ХХХ-439-отреден за бензиностанция, игрална зала за хазартни игри, магазин, хотел, кафе –бар и офис и УПИ ІХ – отреден за парк и ресторант градина от кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград. ​Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

Приложение