На основание чл. 128, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция“УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) на УПИ IX и УПИ X от кв. 83,  като се обединят  в един урегулиран поземлен имот УПИ XXXI и се отреди за „Предимно производствени дейности“ по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

    Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

Приложение