На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) на поземлен имот 7 по неодобрения кадастрален план на с. Черни рид, ЕККАТЕ 80995, общ. Ивайловград, като от имота се образува кв. 2, с УПИ I-7 за Жм (нискоетажно жилищно строителство) и УПИ II-за озеленяване и се предвиждат нови улици около квартала.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.  

 

От общинска администрация Ивайловград

Приложения