О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР /подробния устройствен план – план за регулация/ на УПИ І- за баня от кв. 24 по ПУП на с. Железино, ЕКАТТЕ 29101, Община Ивайловград, като се отрази преминаващата през урегулирания поземлен имот улица която разделя същия на ново УПИ XII-за жилищно строителство от кв. 30 и останалата част от упито се предава към УПИ II-126 от кв. 17 по ПУП на с. Железино.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.                    

Обявление за изработен проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР – с. Железино