На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №139 от 22.03.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на ПУП- ПР/изменение на план за регулация/ за част от кв. 19, като се промени  дворищната регулация на УПИ XIV – 160 по съществуващите кадастрални граници на ПИ – 160 по ПУП на с. Плевун, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.

Приложение