О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план –  плана за регулация и застрояване/, като УПИ І и УПИ ІІ – отредени за жилищно строителство от кв. 11 по ПУП на  Покрован, общ. Ивайловград се обединят в един  УПИ І –отреден за „фотоволтаична централа“ и зона „за предимно производствени нужди“.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград. 

От общинска администрация

Проект за изменение на ПУП (ПР3) на кв.11, с. Покрован, общ. Ивайловград