О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план –  плана за застрояване/ на ПИ 03695.18.2 по КК на землище с. Белополяне, общ. Ивайловград, отреден „За винарна с административна част“, като същия се отреди „За винарна с административна част и фотоволтаична централа“.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград. 

 От общинска администрация

Проект за изменение на ПУП – П3 на ПИ 03695.18.2 по КК на землище с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково, м. „Ардашлъка” М 1:1000