На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №138/22.03.2024г. на  Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „ФЕЦ с мощност до 500 kW с БКТП 0,4/20 kV, 630kVA“ в ПИ 32024.39.7 по КК на гр. Ивайловград. с ЕКАТТЕ 32024, Община Ивайловград“ .