На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №140 от 22.03.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на ПУП- ПР/изменение на план за регулация/ за част от кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград,  като УПИ VIII – 1135 се раздели на два урегулирани поземлени имота.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.