На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №56, Протокол №4  от 19.05.2022 г. Общински съвет Ивайловград се разрешава изработване на проект изменение на ОУП /Общият устройствен план/ на Община Ивайловград за поземлен имот №32024.1.16 по кадастралната карта землище гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, въз основа на представената скица – предложение съгласно изискванията на чл. 135 ал.2 от ЗУТ.