ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Ивайловград съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №327/02.07.2019 г., на Кмета на Община Ивайловград, за изработване на  проект за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР (план за регулация ) на предвидена улица, свързваща ул. „Възрожденска“ с ул. „Строителни войски“ от о.т. 28, 605, 560, 561, до о.т. 6а и разклонението от о.т. 560 до о.т. 560а, покрай квартали: 25, 25а, 28 и 28а по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, Община Ивайловград въз основа на представената скица – предложение, съгласно изискванията на чл.135 ал.2 от ЗУТ.

Справка и допълнителна информация може да получите в стая №304 в сградата на Община Ивайловград.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 

 

От Общинска администрация.