На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №182/10.05.2023г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПР /план за регулация/, като се промени регулацията на УПИ II-за тютюнева промишленост от кв. 2, по ПУП на гр.Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград  по съществуващите кадастрални граници.