На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №157 от Протокол №8 от 18.11.2021г. Общински съвет Ивайловград разрешава изработване на проект за  ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ за „Базова станция №HKV0076.A000-POKROVAN“  в поземлен имот с идентификатор 32024.85.470 по КККР на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, разрешава изработването на специализирани план-схеми и ПУП-Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктора и одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.