На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №591/26.11.2021г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –  план за регулация (ПУП-ПР), за урегулиран поземлен имот III-53 от квартал 10 по ПУП на с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03659, общ. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково