О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №140 от Протокол №7 от 28.09.2021г. Общински съвет Ивайловград разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Довеждащ водопровод до „Антична вила Армира“, община Ивайловград за поземлени имоти с номера 32024.37.711, 32024.37.503, 32024.141.556, 32024.53.588, 32024.53.29, до границата на ПИ 32024.53.678 по Кадастралната карта на землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград” и одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

От общинска администрация Ивайловград