На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че на основание чл. 150 от ЗУТ, със Заповед №213/06.06.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Фотоволтаична централа“ в следните части:

1. Проект за изменение на подробен  устройствен  план  план за застрояване  (ПУППЗ) за поземлен имот 32024.39.7 по Кадастралната карта на землище Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като поземлен имот 32024,39,7 отреден за хранително-вкусовата промишленост се преотреди за фотоволтаична централа, въз основа на представената скица – предложение съгласно изискванията на чл. 135 ал.2 от ЗУТ.
2. Инвестиционен проект.