На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че на основание чл. 150 от ЗУТ, със Заповед №289/26.08.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Фотоволтаична централа и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа на ЕР „ЮГ“ ЕАД в УПИ I от квартал 20 по ПУП на с. Ламбух, общ. Ивайловград в следните части:

  1. ПУП – ПЗ;
  2. Инвестиционен проект.