На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че на основание чл. 150 от ЗУТ, със Заповед №211/06.06.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Кабелна линия НН 0,4 kv от МТП /мачтов трансформаторен пост/ “Овчарник“ до фасадата на съществуваща сграда в ПИ 32024.216.11 по КК на землище гр. Ивайловград, общ. Ивайловград – съоръжение на техническа инфраструктура за обезпечаване на съществуващи абонати“ в следните части:

1. ПУП – ПЗ;
2. Инвестиционен проект.