На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се промени дворищната и уличната регулация на УПИ III-68 по имотните граници на ПИ 68 от квартал 7 по ПУП на с. Попско, общ. Ивайловград и отпадне част от нереализирана улица от О.Т. 23 до О.Т.17.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.  

 

От общинска администрация

Проект за изменение