На основание чл. 128, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се променя уличната регулация пред лицето на УПИ ХVII -229 от кв. 112 и улица „Антим I“ по ПУП на гр.Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

     Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

Приложение