На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №264 от 04.06.2024 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на ПУП- ПР/изменение на план за регулация/, за част от кв.18, като се променя дворищната регулация на УПИ I-232,233 по съществуващите кадастрални граници на ПИ-232 и се образуват два нови урегулирани поземлени имота I-232 и XVII-233 по ПУП на с. Камилски дол, общ. Ивайловград.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.