На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №288/25.08.2022 г., на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ като, УПИ I-1107, УПИ II-1107, УПИ III-1107, УПИ IV-1107, УПИ V-1107, УПИ XVI-1107, УПИ XVII-1107 и УПИ XVIII-1107 от кв. 28, се обединят в един урегулиран поземлен имот и УПИ VI-1107 и УПИ VII-1107 от кв. 25, по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград се обединят в един урегулиран поземлен имот и се промени уличната регулация на ул. „Възрожденска“ по имотната граница с поземлен имот 1107.