На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед № 078 от 10.02.2023 година на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект на  изменение на ПУП-ПРЗ и специализирана план-схема на техническата инфраструктура към ПУП /подробен устройствен план/ на обект: Фотоволтаична централа и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа на ЕР „ЮГ“ ЕАД в УПИ I от квартал 20 по ПУП на с. Ламбух, общ. Ивайловград, като УПИ I от квартал 20 се преотреди „За производство на електроенергия“.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитиранатаЗаповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.