На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №085/04.03.2022г. на Кмета на Община Ивайловград е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), на дворищната регулация между УПИ XXX-439-отреден за бензиностанция, игрална зала за хазартни игри, магазин, хотел, кафе-бар и офис и УПИ IX-отреден за парк и ресторант градина от кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, обл. Хасково, съгласно приложената скица-предложение.

От общинска администрация Ивайловград