О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че със Заповед №219/13.05.2021г. на ЗА Кмета на Община Ивайловград, съгласно Заповед №212/ 11.05.2021 г. е разрешено да се изработи  проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се промени дворищната регулация между УПИ III-96, УПИ IV-130 и УПИ ХV-95 от кв. 9 по  ПУП на с. Драбишна, общ. Ивайловград.

От общинска администрация Ивайловград