О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект  за изменение на подробен  устройствен  план ПУП-ПР/ИПУР (изменение на план за улична  регулация) от О.Т. 12, О.Т. 13, О.Т.14 до О.Т. 15 покрай квартали 7, 8 и 2 по ПУП на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, общ. Ивайловград.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.                    

Изработеният проект можете да видите ТУК.