На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №101 от Протокол №7 от 19.09.2022 г. Общински съвет Ивайловград  разрешава изготвянето на проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ за производствени и складови дейности в ПИ /поземлен имот/ 32024.1.16 по КК /Кадастралната карта/ на землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград и одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.