На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №44 от Протокол №3 от 27.03.2023г. Общински съвет Ивайловградразрешава изготвянето на проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ за ПИ /поземлен имот/ 32024.31.858 по КК /Кадастралната карта/ на землището на гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград и одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.