О Б Я В Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Ивайловград и на основание писмо с изх. № 2082/10.04.2019 г. на Окръжен съд – Хасково, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 65 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Ивайловград проведено на 22.05.2019 г., Общински съвет Ивайловград открива процедура за избор на шест броя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Ивайловград с мандат  януари 2020 г. – януари 2024 г.

ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

  • Заявления по образец –  Зявление
  • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.  3 от 3СВ – Декларация