На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на “ПУП-ПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване /, като УПИ XXXI от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград се раздели на УПИ XXXII, УПИ XXXIII и УПИ XXXIV, изграждане на две гаражни клетки и ФЕЦ до 30 kWp”.

Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14 дневен срок от публикуване/получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.