ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Ивайловград съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по постъпило заявление вх. №94-00-256/24.01.2019г. е издадена Заповед №041/28.01.2019 г., на Кмета на Община Ивайловград, за допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване), като се променя на дворищната регулация между УПИ XX-1213, УПИ XXII-1137, УПИ XXIV-1137,1214 и УПИ XXIIІ-1218, от кв. 22А по ПУП на гр. Ивайловград, образуват се нови УПИ-та (урегулирани поземлени имоти), отредени за Оо ( обществено обслужване) и се предвижда ново застрояване въз основа на  представената скица-предложение съгласно изискванията на чл.135 ал.2 от ЗУТ.

Справка и допълнителна информация може да получите в стая №304 в сградата на Община Ивайловград

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

От Общинска администрация.