О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следния общински имот:

Имот частна общинска собственост: УПИ ХІІ-1218  с площ 240 кв. м. от кв. 22А  по действащ ПУП  на гр. Ивайловград, улична регулация, утвърдена със Заповед №0164/09.10.2000 г., и дворищна регулация, утвърдена със Заповед №149А/04.04.2019 г., актуван с АЧОС №2791/09.07.2019 година, с начална тръжна цена от 4011.00 лв./четири хиляди и единадесет лева/, без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 03.01.2020 г. от 10.00 часа.

Обява за търг