О  Б  Я  В  А

На основание чл. 293, т.2 от ЗПУО, Заповед № 285/11.06.2024г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи и Решение на общо събрание  с Протокол № 7 от 11.06.2024г.

О   Б   Я   В   Я   В   А

ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободни училищни земеделски земи в землището на с. Белополяне,  Горно луково и Меден бук.

Насрочения търг ще се проведе в зала №3, етаж I на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи, с начален час 14.00 ч.,  на 28.06.2024г.

  • 28.06.2024г. – за землища:  с. Белополяне с имоти № 03695.16.4,  № 03695.26.5,  № 03695.31.68;
  • 28.06.2024г. – за  землища : с. Горно луково с имоти№ 16835.3.11, №16835.11.8
  • 28.06.2024г. – за  землища: с. Меден бук с имоти № 47545. 150.4

Тръжните документи се закупуват и подават в зала №3 на етаж I в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи в срок от 17.06.2024г. до 27.06.24г. от 10:00 ч. до 12:00ч,  без дните определени за НВО VII клас –  19.06.2024г. и 21.06.2024г.

Участниците да внесат депозит в размер на 10% от първоначалната тръжна годишна наемна цена от Приложение №1 за имота, за който ще участват в търга по банкова сметка на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи: IBAN  BG36UBBS80023107152110.

Стъпка за наддаване – 10% от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели за неотдадените под наем имоти да се проведат повторни търгове  в зала №3 , етаж I на ОУ, с. Свирачи , с начален час 10:00 ч., както следва:

  • 08.07.2024г. – за землища:  с. Белополяне с имоти № 03695.16.4, № 03695.26.5, № 03695.31.68;
  • 08.07.2024г. – за  землища : с. Горно луково с имоти № 16835.3.11, №16835.11.8
  • 08.07.2024г. – за  землища: с.  Меден бук с имоти № 47545.150.4
  • Тръжните документи се закупуват  и подават в зала №3 на етаж I в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи в срок от 01.07.2024г.  до 05.07.2024г.  от 10:00 ч.  до 12:00ч. 

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в зала №3  в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи

Огледи на училищните  имоти се извършват след закупуване  на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00ч. дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 0887726654 или зала №3 в сградата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Свирачи

Димитрина Иванова-Димова

Директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”,

с. Свирачи