О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О Б Я В А
Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.2, чл.16, ал.1, чл.78, ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед №444/12.10.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти – публична общинска собственост:
1. Част от общински имот: І-ви етаж (целият етаж) от Двуетажна масивна сграда „Общежитие и селска здравна практика”, находяща се в УПИ ІІ-50 от кв. 14 по ПУП на с. Железино, актувана с АПОС № 495/23.04.2002 г., състоящ се от 17 бр. стаи, 3 бр. коридори, фоайе и санитарни възли с обща площ – 453 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, при първоначална годишна наемна тръжна цена 1630.80 лв./ хиляда шестстотин и тридесет лв. и 80 ст./ без ДДС.
2. Част от общински имот: Двуетажна масивна сграда „Общежитие и селска здравна практика”, находяща се в УПИ ІІ-50 от кв. 14 по ПУП на с. Железино, актувана с АПОС № 495/23.04.2002 г., както следва: ІІ-ри етаж състоящ се от 18 бр. стаи, 3 бр. коридори, фоайе и санитарни възли с обща светла полезна площ – 296.14 кв.м. за срок от 3 /три/ години, при първоначална годишна наемна тръжна цена 4442.04 лв./ четири хиляди четиристотин четиридесет и два лв. и 04 ст./ без ДДС.
3. Част от общински имот: Двуетажна масивна сграда „Дом за деца и юноши”, находяща се в УПИ ІІ от кв. 10 по ПУП на с. Попско, актувана с АПОС № 238/23.02.1999 г., както следва: ІІ-ри етаж състоящ се от 16 бр. стаи, 3 бр. коридори, фоайе и санитарни възли с обща светла полезна площ – 294.14 кв.м. за срок от 3 /три/ години, при първоначална годишна наемна тръжна цена 4412.04 лв./ четири хиляди четиристотин и дванадесет лв. и 04 ст./ без ДДС.
Публичният търг с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 27.10.2017 г. от 10.00 часа.
Тръжните документи се закупуват в стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС, платими в касата на общината.
Молбите за участие да се подават в стая 103 на І-ви етаж всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 26.10.2017 г.
Определена е стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена.
Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 26.10.2017 г.
При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели повторен търг да се проведе на 03.11.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.
За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.
За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция ФСДУС.

ДИАНА ОВЧАРОВА
Кмет на Община Ивайловград
Кръстю Делииванов – директор на Д ФСДУС
Изготвил: Иванка Иванова – гл. инспектор при Д ФСДУС

Целият документ за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти