О  Б  Я  В  А

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 80, ал. 8от Наредба ПУРОИ на Общински съвет – гр. Ивайловград, Решение № 28/02.03.2021 г. на Общински съвет-Ивайловград, Решение №14/29.01.2019 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №425/26.08.2021 г. на Кмета на общ. Ивайловград

О   Б   Я   В   Я   В  А

Община Ивайловград обявява ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2021/2022 г., считано от 01.10.2021 г. на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград. Земеделските земи от ОПФ, предмет на търга, са подробно описани в Приложение №1 (списъка на всички имоти по землища).

Определена е начална тръжна годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Решение №14/29.01.2019 г. на Общински съвет Ивайловград в размер на 12,00 лв./дка.

Търговете да се проведат в залата на ет. 1 от сграда „Детски комплекс“ (находяща се на площад „България“) с административен адрес гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов“ №6, с начален час 10.00 ч., както следва:

15.09.2021 г. – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград и имат регистрирани в системата на БАБХ животновъдни обекти и брой животни в тях.

Тръжните документи се закупуват и подават в стая 103 на етаж I на Община Ивайловградпри цена 12.00 лв. с ДДС, в срок до 17.00 ч. на денят, предхождащ търговете.

Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена за имота, за който ще участват в търга на касите на Община Ивайловград или по банкова сметка на Общината: IBAN BG41UBBS80023300136333.

Размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна годишна цена.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели за неотдадените под наем имоти да се проведат повторни търгове на:

23.09.2021 г. – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград.

Документите за участие в повторните търгове да се подават до края на работният ден, предхождащ търговете по определените в настоящата заповед време, място, цена и условия.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в стая 212, етаж ІІ на Община Ивайловград.

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 03661/60-90 или стая №212 в сградата на Общинска администрация Ивайловград.