Община Ивайловград, ул.”България49, тел. 03661/4500, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 4 от Наредба за ПУРОИ, „Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински жилища по реда на наредба за реда и условията на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд“, приета с Решение №74/30.05.2024 г. на Общински съвет-Ивайловград, Решение №77/30.05.2024 г. на Общински съвет-Ивайловград и Заповед 267/05.06.2024 г. на Кмета на общ. Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти за срок от 10 (десет) години:

1. Имот, частна общинска собственост: павилион №1, находящ се в УПИ I, кв. 1„за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград за срок от 10 /десет/ години при начална месечна тръжна наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:00 часа.

2. Имот, частна общинска собственост: павилион №2, находящ се в УПИ I, кв. 1„за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград за срок от 10 /десет/ години при начална месечна тръжна наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:15 часа.

3. Имот, частна общинска собственост: павилион №3, находящ се в УПИ I, кв. 1„за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград за срок от 10 /десет/ години при начална месечна тръжна наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:30 часа.

4. Имот, частна общинска собственост: павилион №4, находящ се в УПИ I, кв. 1„за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград за срок от 10 /десет/ години при начална месечна тръжна наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:45 часа.

5. Имот, частна общинска собственост: павилион №5, находящ се в УПИ I, кв. 1„за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград за срок от 10 /десет/ години при начална месечна тръжна наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 11:00 часа.

6. Имот, частна общинска собственост: ресторант с площ 228 кв. м., ведно с обзавеждане и кухненско оборудване, находящ се в УПИ I, кв. 1„за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград за срок от 10 /десет/ години при начална месечна тръжна наемна цена в размер на 1800,00 лв. /хиляда и осемстотин лева/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 11:15 часа.

Тръжните документи да се закупуват и да се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17:00 ч. на 18.06.2024 г. прицена 36.00 лв. с ДДС.

При неявяване на участници в търговете, повторени търгове да се проведат на 26.06.2024 г. и 03.07.2024 г. по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 17:00 ч. на предходният ден.

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения  към Община Ивайловград.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като се внася по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ – АД клон Ивайловград или в касата на Общината до срока за подаване на документи.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.