О  Б  Я  В  А

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №243/25.07.2017 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.53, ал.1, услуга №5 по таблицата от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, чл. 97 и чл. 98, ал. 1 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, Решение №121/24.10.2012 г. на Общински съвет Ивайловград за определяне на наемните цени на земеделските земи, Община Ивайловград

 

 

 

О   Б   Я   В   Я   В   А

 

 

 

ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на свободни общински земеделски земи във всички землища на община Ивайловград.

Насрочените търгове ще се проведат на

  • 08.2017 г. – за землища:  гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Мандрица, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Железари, с. Костилково, с. Кондово, с. Плевун, с. Кобилино, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Покрован, с. Хухла, с. Ламбух и с. Камилски дол;
  • 08.2017 г. – за землища: с. Нова ливада, с. Железино, с. Ленско, с. Бели дол, с. Гугутка, с. Бял градец, с. Казак, с. Горско, с. Розино, с. Конници, с. Черничино, с. Чучулига, с. Глумово, с. Карловско, с. Пашкул и с. Планинец,

в стая 307, етаж IІІ на Общината, с начален час 10.00 ч.

Тръжните документи се предоставят в стая 214, етаж II на Общината при цена и се закупуват и подават в стая 103 на етаж I в срок до 17.00 ч. на 15.08.2017 г.

Размер на депозита – 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

Документи за търговете на 16.08.2017 г. и 17.08.2017 г. се подават до 15.08.2017 г.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели повторни търгове да се проведат  на

  • 08.2017 г. – за землища:  гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Мандрица, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Железари, с. Костилково, с. Кондово, с. Плевун, с. Кобилино, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Покрован, с. Хухла, с. Ламбух и с. Камилски дол;
  • 08.2017 г. – за землища: с. Нова ливада, с. Железино, с. Ленско, с. Бели дол, с. Гугутка, с. Бял градец, с. Казак, с. Горско, с. Розино, с. Конници, с. Черничино, с. Чучулига, с. Глумово, с. Карловско, с. Пашкул и с. Планинец;

и

  • 08.2017 г. – за землища:  гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Мандрица, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Железари, с. Костилково, с. Кондово, с. Плевун, с. Кобилино, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Покрован, с. Хухла, с. Ламбух и с. Камилски дол;
  • 08.2017 г. – за землища: с. Нова ливада, с. Железино, с. Ленско, с. Бели дол, с. Гугутка, с. Бял градец, с. Казак, с. Горско, с. Розино, с. Конници, с. Черничино, с. Чучулига, с. Глумово, с. Карловско, с. Пашкул и с. Планинец.

Документите за участие в повторните търгове да се подават до 22.08.2017 г. или до 29.08.2017 г. по определените време, място, цена и условия.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в стая 214, етаж ІІ на Община Ивайловград.

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 03661/60-90 или стая №214 в сградата на Общинска администрация Ивайловград.

 

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА                                                      

Кмет на община Ивайловград

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК