О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

               Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от ЗОС, Решения №144/28.11.2018 г. и №145/28.11.2018 г. от Наредба ПУРОИ и Заповед №578/19.12.2018 г. на Кмета на община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

               Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти – публична общинска собственост:

  1. Помещение с площ 30 кв. м. (в дясно от входа на сградата), част от I-ви етаж от двуетажна масивна сграда бивш „Младежки дом” в УПИ I от кв. 7 по действащ ПУП на с. Гугутка, актуван с АЧОС №569/29.08.2002 г. за срок от 5 /пет/ години при първоначална годишна тръжна наемна цена от 108.00 лв. /сто и осем лева/ без ДДС.
  2. Част от Болнична сграда, актувана с АПОС №1691/15.10.2014 г., помещение №2 с площ 25.80 кв. м., находящо се на първи етаж в административната част на Поликлиниката (ляво крило) за срок от 2 /две/ години при първоначална годишна тръжна наемна цена от 309.60 лв. /триста и девет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 25.01.2019 г. от 11.00 часа.

   Тръжните документи  се закупуват в стая 212, II-ри етаж на Общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на Общината.

   Заявленията за участие да се подават в стая 103 на І-ви етаж всеки работен ден до 17.00 ч. на деня, предхождащ датата на търговете.

          Определена е стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна цена.

   Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на деня, предхождащ датата на търговете.

   При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели повторни търгове да се проведат на 01.02.2019 г. в стая 307 в сградата на Общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

  За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

   За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на община Ивайловград

 

Обява за търг наем Гугутка и Болница