О  Б  Я  В  А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №159/30.4.2018 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, приложение №5 т. 7.7 прието с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 77 и чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, Решение №29/27.02.2018 г. и Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград за определяне на наемните цени на земеделските земи

 

О   Б   Я   В   Я   В   А

 

ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години  на свободни общински земеделски земи във всички землища на община Ивайловград.

Насрочените търгове ще се проведат на:

Търговете да се проведат в стая 307, етаж IІІ на Общината, с начален час 10.00 ч., по дати и землища както следва:

  • 06.06.2018 г. – за землища: гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Мандрица, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Железари, с. Костилково, с. Кондово, с. Плевун, с. Кобилино, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Покрован, с. Хухла, с. Ламбух и с. Камилски дол;
  • 07.06.2018 г – за землища: с. Нова ливада, с. Железино, с. Ленско, с. Бели дол, с. Гугутка, с. Бял градец, с. Казак, с. Горско, с. Розино, с. Конници, с. Черничино, с. Чучулига, с. Глумово, с. Карловско, с. Пашкул и с. Планинец.

Тръжните документи се закупуват и подават в стая 103 на етаж I на Община Ивайловград в срок до 17.00 ч. на дните предхождащи търговете.

Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена от Приложение №1 за имота, за който ще участват в търга на касите на Община Ивайловград или по банкова сметка на Общината: IBAN BG41UBBS80023300136333.

Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели за неотдадените под наем имоти да се проведат повторни търгове на:

  • 13.06.2018 г. – за землища: гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Мандрица, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Железари, с. Костилково, с. Кондово, с. Плевун, с. Кобилино, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Покрован, с. Хухла, с. Ламбух и с. Камилски дол;
  • 14.06.2018 г – за землища: с. Нова ливада, с. Железино, с. Ленско, с. Бели дол, с. Гугутка, с. Бял градец, с. Казак, с. Горско, с. Розино, с. Конници, с. Черничино, с. Чучулига, с. Глумово, с. Карловско, с. Пашкул и с. Планинец.

И

  • 20.06.2018 г– за землища: гр. Ивайловград, с. Славеево, с. Драбишна, с. Свирачи, с. Орешино, с. Белополяне, с. Одринци, с. Сив кладенец, с. Мандрица, с. Долно луково, с. Горно луково, с. Меден бук, с. Железари, с. Костилково, с. Кондово, с. Плевун, с. Кобилино, с. Черни рид, с. Горноселци, с. Долноселци, с. Покрован, с. Хухла, с. Ламбух и с. Камилски дол;
  • 21.06.2018 г. – за землища: с. Нова ливада, с. Железино, с. Ленско, с. Бели дол, с. Гугутка, с. Бял градец, с. Казак, с. Горско, с. Розино, с. Конници, с. Черничино, с. Чучулига, с. Глумово, с. Карловско, с. Пашкул и с. Планинец.

Документите за участие в повторните търгове да се подават до края на работните дни, предхождащи търговете по определените в настоящата заповед време, място, цена и условия.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в стая 212, етаж ІІ на Община Ивайловград.

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 03661/60-90 или стая №212 в сградата на Общинска администрация Ивайловград.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

 Кмет на община Ивайловград