О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д 

О    Б    Я    В    А

Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул.”България” №49, тел. 03661/6090 на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №276/13.07.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

1. УПИ II-221 от кв. 15 с площ 1378 кв. м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда представляваща „Бивше училище“ със застроена площ 200 кв. м. по ПУП на с. Драбишна, одобрен със Заповед №041/25.02.2009 г., актуван с АЧОС №1131/08.12.2009 г., при начална тръжна цена в размер на 13 770.00 лв.(тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 04.08.2023 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:00 часа.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 03.08.2023 г. и 10.08.2023 г. (за втората дата на търга).

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за съответния имот.

Тръжните документи се закупуват от стая 103, І етаж на Община Ивайловград при цена 72.00 лв. с ДДС и се подават в стая 103, І етаж в срок до 17.00 ч. на 03.08.2023 г.

При непровеждане на търга и неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 11.08.2023 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове, като документи за повторния търг се приемат до 17.00 ч. на 10.08.2023 г.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград.

Оглед на общинският имот се извършва след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.